Persbericht VVD Lokaal Netwerk West Betuwe

Unaniem besluit VVD Lokaal Netwerk West Betuwe voor uitsluiten van dijkversterking in combinatie met de binnendijkse hoogwatergeul als rivierverruiming bij Varik - Heesselt als mogelijke oplossing voor de waterveiligheidsopgave.

De algemene ledenvergadering van het VVD Lokaal Netwerk West Betuwe heeft unaniem besloten om de alternatieven voor dijkversterking in combinatie met een hoogwatergeul uit te sluiten als mogelijke alternatief voor waterveiligheid en geen verder onderzoek en uitwerking te laten verrichten naar de haalbaarheid ervan. Alle andere alternatieven als oplossing voor de waterveiligheidsopgave in het kader van de dijkversterking en rivierverruiming bij Varik - Heesselt uit de Notitie Kansrijke Oplossingen blijven wat betreft het VVD Lokaal Netwerk West Betuwe open als mogelijkheid. Voor het VVD Netwerk is de binnendijkse hoogwatergeul in elke vorm geen realistische optie gebleken.

Uit de uitgevoerde concept MER rapportage door SWECO, als wel uit een open brief van ingenieur Spaargaren aan de leden van de Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu, blijkt dat de  dijkversterking in combinatie met een hoogwatergeul, waardoor Varik-Heesselt bij hoogwater een kleine - door water omsloten - dorpspolder wordt, forse veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Dit allereerst voor de inwoners van Varik - Heesselt, maar tevens voor het gehele gebied. Naar de mening van de lokale VVD wegen de eventueel te behalen nevendoelstellingen bij een nevengeul niet op tegen de geïdentificeerde risico’s en nadelen van zo’n binnendijkse rivierverruimingsmaatregel.

Een optimale mix van maatregelen ter voldoening aan de hoogwaterveiligheidsopgave bestaat voor de VVD West Betuwe uit het zo weinig mogelijk opofferen van bestaande huizen en het bieden van maximale ruimte voor recreatie en bebouwing in het gehele gebied in combinatie met landbouw en natuur. Daarbij moeten de inwoners de uiteindelijke plannen als daadwerkelijk compenserend ervaren en dienen er voor de inwoners in het gehele plangebied meekoppelkansen te worden geboden wat betreft leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. 

Belangrijk blijft dat alle krachten en ondersteuning vanuit de gemeente Neerijnen wordt geboden om bij de Stuurgroep de onderbouwde en zwaarwegende bezwaren voor het voetlicht te brengen en haar te overtuigen de beslissing niet met zes maanden uit te stellen waartoe de intentieverklaring tussen de provincie Gelderland, waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het Ministerie van I&M, de mogelijkheid biedt.