Algemene beschouwing 2020: Bouwen, bouwen, bouwen!

Op 7 juli jl. vonden in de gemeenteraad de algemene beschouwingen van 2020 plaats. Namens de VVD sprak fractievoorzitter Frank Broedelet zich uit voor een financieel gezonde gemeente en voor meer woningbouw overal in West Betuwe. Hieronder zijn spreektekst.

Voorzitter,

Het is een bijzonder moment. We houden onze algemene beschouwingen precies op het moment dat er een vernieuwd college in de startblokken staat. Wij als VVD gaan daar aan meedoen, nemen onze verantwoordelijkheid en zullen ons voor 100% inzetten om het goede voor onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en dergelijke te doen. Wij hopen dat in goede samenwerking met alle fracties, ook de oppositie, het college en de gehele organisatie te doen. Het gebeuren wat nu achter ons ligt, moeten we vooral achter ons laten. Laten we investeren in elkaar!

De jaarrekening 2019, en naar verwachting die van 2020 later ook, laat nog een positief resultaat zien. Maar in de jaren daarna kantelt het beeld zeer sterk. Verliezen tot 5 à 6 miljoen per jaar. We moeten daarop anticiperen door moeilijke keuzes te maken in beleid. De kaasschaaf zal daarvoor niet voldoende zijn. In samenspraak met de gemeenteraad, college en belanghebbenden is het nodig op diverse terreinen tot ombuigingen te komen. We zullen daarin allemaal moeten geven en nemen. Volgend jaar moeten we een sluitende meerjarenbegroting kunnen laten zien. We vertrouwen erop dat het proces voor financieel evenwicht, dat reeds is gestart, daarbij gaat helpen. Maar dat het pijn gaat doen, dat is wel zeker.

Gelukkig zijn er ook lichtpuntjes. De behoefte aan nieuwe woningen is enorm. Niet alleen op de beoogde nieuwbouwlocaties, maar ook op tal van andere plekken in de kernen van West Betuwe. Dat biedt kansen. Laten we alles op alles zetten om dat waar behoefte aan is, mogelijk te maken. De deur plat lopen bij de provincie is het devies. Om bestaande contingenten versneld uit te voeren en andere bouwprojecten te starten. Dat zal ook in financiële zin lucht geven omdat verliesvoorzieningen dan vrij komen. En dan hebben we het over tientallen miljoenen.

West Betuwe heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 energieneutraal te zijn. Mede in het licht van de financiële ontwikkeling die we op ons af zien komen, vraagt de VVD zich af of dat dit niet te ambitieus is. Wij vinden het verstandig om aan te sluiten bij de landelijk ambitie om dit in 2050 bereikt te hebben. Dat geeft ons tijd om problemen het hoofd te bieden, en het staat ook toe dat nieuwe ontwikkelingen met duurzame energie post kunnen vatten. Op korte termijn kunnen we ons concentreren op zonne-energie op daken en langs snelwegen en op het stimuleren van energiebesparing. Voor de langere termijn houden we alle opties open, met twee uitzonderingen: geen biomassa en geen biovergisting.

Wij zien graag meer inzet op economisch gebied, en versnelling en versteviging van bestaand beleid. Actievere acquisitie om innovatieve bedrijven naar West Betuwe te lokken. Zo creëren we meer werkgelegenheid en kunnen we de geplande industrieterreinen eerder vol krijgen. Ook dat zal financiële lucht geven als we de Grondexploitaties daarvan kunnen afsluiten.

We willen graag onze monumenten behouden, en deze een grotere rol geven in bijvoorbeeld toeristische aantrekkelijkheid. Dat is belangrijk voor de lokale identiteit en levert een positieve bijdrage aan de lokale economie en leefbaarheid. In overleg met eigenaren de mogelijkheden daartoe bekijken.

We willen de minima ontzien bij eventuele bezuinigingen, en niet tornen aan het huidige beleid. Wel vragen we aandacht voor hen die langdurig in deze situatie zitten (of dreigen daarin terecht te komen), om hen perspectief te bieden daaruit te komen.

De zware criminaliteit is er hier ook. Mexicanen blijken in West Betuwe gewoon drugslaboratoria te runnen. Samen met de gemeentes in onze veiligheidsregio moeten we optrekken richting provincie en Rijk om meer middelen en inzet voor opsporing ter beschikking te krijgen. We moeten deze ondermijning stoppen.

Tot slot vragen wij aandacht voor de leefbaarheidsbudgetten voor de kernen/dorpen. Graag zien wij dat deze op een wijze worden ingezet die aansluit op een bredere visie voor ieder dorp. Zo kunnen er versterkende effecten van dat budget worden gerealiseerd. Dit kan bijvoorbeeld met ander subsidiebeleid worden gecombineerd.

Dank u wel


Frank Broedelet

Fractievoorzitter VVD West Betuwe