Algemene beschouwingen 2021: Lasten mogen niet verder stijgen

Het zomerreces is begonnen en daarmee is het politieke jaar ten einde. Fractievoorzitter Frank Broedelet bracht in de gemeenteraadsvergadering van 8 juli de algemene beschouwingen van de VVD in. De kern is: het meerjarenperspectief ziet er goed uit, maar er zijn risico's en we moeten er voor waken dat de lokale lasten niet verder stijgen.

Door een compensatie op de jeugdzorg van 2,8 miljoen euro in 2022 worden de nodige gaten op de begroting gevuld. Het lijkt erop dat ook in de daaropvolgende jaren een structurele compensatie volgt, waardoor het meerjarenperspectief van onze gemeente er goed uitziet. Desalniettemin zijn er verschillende risico's. Neem bijvoorbeeld bedrijventerrein Hondsgemet-Noord, dat een boekwaarde heeft van 14,5 miljoen euro. De exploitatie hiervan dreigt te stranden omdat de ontsluiting een probleem vormt. De VVD maakt zich hard om het industrieterrein toch zo snel mogelijk vol te bouwen, zeker omdat er meer dan genoeg behoefte is.

Ook de verbouwing van het gemeentehuis is een risico. Het is heel belangrijk dat het vastgestelde plafond van 12,8 miljoen euro niet wordt overschreden. Ook het wegenonderhoud en het verbeteren van de verkeersveiligheid in onder andere Hellouw (rotonde) en Rumpt (Boutensteinseweg) zijn belangrijk de komende jaren. Belangrijk hierin is de samenwerking met de provincie. De VVD zoekt die samenwerking, onder andere via de busrit met de gedeputeerden op 25 juni. De problematiek rondom de A2 in Waardenburg, welke centraal stond tijdens de busrit, kwam ook uitgebreid naar voren in de algemene beschouwingen. De volledige beschouwingen zijn als bijlage bijgevoegd.

Tijdens de raadsvergadering werden diverse moties aangenomen welke mede zijn ingediend door de VVD. Omdat er grote behoefte is aan woningbouw in West Betuwe diende de VVD samen met de ChristenUnie, Dorpsbelangen, SGP en PvdA een motie in om beleid rondom Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) versneld in te voeren, zodat particulieren makkelijker kleinschalige woningbouwprojecten kunnen realiseren. Daarnaast diende de VVD samen met dezelfde fracties een motie in om onderzoek te doen hoe de gemeente sportverenigingen door de coronatijd kan helpen. 

Als klap op de vuurpijl schreef de VVD samen met de SGP een motie over economisch beleid, welke mede werd ingediend door ChristenUnie, Dorpsbelangen en PvdA. In de motie staat dat het college op zoek moet ruimte in de meerjarenbegroting om extra mensen in te huren op economisch beleid. Dan kunnen ondernemers beter worden ondersteund en kan de gemeente werken aan haar vestigingsklimaat voor bedrijven. Dat is een onderwerp waar de VVD al jaren mee bezig is, de motie is dus een mooi resultaat.

Alle drie de moties zijn met ruime meerderheid aangenomen en zijn als bijlage bijgevoegd.